PRIVACYVERKLARING STICHTING W.L.W. ODYSSEUS

De stichting W.L.W. Odysseus, gevestigd aan Spoorstraat 36, 3134TA Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.Odysseusweb.nl

Spoorstraat 36, 3134TA Vlaardingen

E-mail: info@odysseusweb.nl

KvK: 24446632

De heer S. Noorda is de Functionaris Gegevensbescherming van W.L.W. Odysseus.

Hij is te bereiken via info@odysseusweb.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

W.L.W. Odysseus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en Achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@odysseus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

W.L.W. Odysseus verzamelt überhaupt geen gegevens van websitebezoekers.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

W.L.W. Odysseus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatieve mailings

– U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– W.L.W. Odysseus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Het gerechtvaardigd belang van W.L.W. Odysseus is de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens van potentiële nieuwe bewoners en betrokken familie. W.L.W. Odysseus maakt daarvoor een zorgvuldige beoordeling om te bepalen of er sprake is van een gerechtvaardigd belang, maar ook om te bepalen of de betrokkene, gelet op het moment en de context van de verzameling van persoonsgegevens, redelijkerwijze mag verwachten dat zijn persoonsgegevens voor dit doel worden verwerkt. W.L.W. Odysseus maakt aan betrokkene duidelijk voor welke doelen deze persoonsgegevens worden verwerkt en geeft betrokkene de mogelijkheid hier gemakkelijk bezwaar tegen aan te tekenen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

W.L.W. Odysseus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van W.L.W. Odysseus) tussen zit. W.L.W. Odysseus gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

W.L.W. Odysseus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Gegevens asprantbewoners
12 weken
Voor verlenging toestemming vragen
Gegevens bestuursleden, betrokken familieleden
7 jaar
Voor verlenging toestemming vragen
Gegevens bewoners
7 jaar
Voor verlenging toestemming vragen

Delen van persoonsgegevens met derden

W.L.W. Odysseus verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. W.L.W. Odysseus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

W.L.W. Odysseus gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door W.L.W. Odysseus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@odysseusweb.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

W.L.W. Odysseus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via Deze link

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

W.L.W. Odysseus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@odysseus.nl

 

Wijziging van deze privacyverklaring

W.L.W. Odysseus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele versie is steeds te vinden op www.odysseusweb.nl

Skip to content